Dozór elektroniczny

separator

Nie każde skazanie na bezwzględną karę pozbawienia wolności musi skutkować odbywaniem jej w warunkach zakładu karnego. Temu celowi służy wniosek o udzielenie przez sąd zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego. Pozwoli on Skazanemu na dalszą pracę zawodową, przebywanie z rodziną, kształcenie czy wykonywanie praktyk religijnych.

Kodeks karny wykonawczy definiuje dozór elektroniczny jako kontrolę zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych.

O wniosku orzeka sąd penitencjarny, w którym okręgu skazany przebywa, albo komisja penitencjarna działająca w zakładzie karnym, w którym skazany przebywa.
Pamiętaj! O wniosek można się starać przebywając na wolności, bądź już z zakładu karnego.

Jakie warunki należy spełnić, by móc ubiegać się o dozór?

  1. Wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy albo wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego – recydywa wielokrotna.
  2. Odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary – tutaj pomocne są bądź wywiad kuratora, bądź opinia dyrektora zakładu karnego, w którym przebywa Skazany.
  3. Skazany posiada określone miejsce stałego pobytu.
  4. Osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3 – oświadczenie składane na specjalnym formularzu.
  5. Odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne

Pamiętaj! Nawet gdy orzeczono wobec Ciebie:

- zastępczą karę pozbawienia wolność

- karę łączną Skazany również może (przy zachowaniu wyżej wskazanych warunków) ubiegać się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.- 

Wniosek ten jest bezpłatny. Również udzielenie dozoru nie wiąże się z kosztami.

Sąd udzielając zgody, wskaże, w jakich godzinach Skazany może przebywać poza domem. Należy pamiętać, iż dozór stanowi karę pozbawienia wolności, zatem godziny wychodzenia są skorelowane z koniecznością opuszczania miejsca zamieszkania – praca, nauka, posługa kościelna. Sąd zapewne nie uwzględni wniosku o takie, a nie inne godziny opuszczania miejsca zamieszkania motywowane np. chęcią wychodzenia do kina, restauracji.

Na odmowę udzielenia przez sąd zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie.

opaska na nodze