W pierwszej kolejności należy pamiętać, iż przed podziałem majątku musi pomiędzy małżonkami zaistnieć stan rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Można tego dokonać u notariusza bądź uzyskuje się ją w chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

 

WAŻNE!
Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową małżeńską z datą wsteczną. Za taką możliwością jak to zwykle w prawie przemawia nieostre pojęcie – mianowicie „ważne powody”. Sformułowanie to nie jest prawnie zdefiniowane, nie istnieje katalog sytuacji, których zaistnienie mogłoby być traktowane jako ważne powody dla ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną. Niemniej jednak pewne wskazówki można znaleźć w orzecznictwie sądowym. I tak np. za ważne powody może być uznana sytuacja, w której jeden z małżonków porzucił rodzinę i rozpoczął trwonienie majątku wspólnego bądź w jakimkolwiek stopniu nie przyczyniał się do jego powiększenia.

Małżonkowie po rozwodzie bądź po ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej czy to u notariusza, czy na drodze sądowej, w pierwszej kolejności muszą ustalić, czy są w stanie się w zakresie podziału majątku porozumieć – mogą dokonać podziału majątku u notariusza czy też muszą wystąpić z takim żądaniem do sądu.

WAŻNE!
Kwestia winy w wyroku rozwodowym nie ma znaczenia dla sprawy o podział majątku. Ustalenie zatem, iż jeden z małżonków był wyłącznie winny rozpadowi związku małżeńskiego, nie będzie miało wpływu np. na ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Podział majątku może polegać na:
- przyznaniu pewnych składników majątku wspólnego małżonkowi, który wobec przyznania mu na wyłączną własność np. mieszkania musi spłacić drugiego małżonka
- podział w naturze np. przez podział fizyczny nieruchomości
- sprzedaż i podział uzyskanych w ten sposób środków pomiędzy małżonków


WAŻNE!
Co do zasady uznaje się, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Na wniosek jednego z małżonków sąd może jednakże ustanowić nierówne udziały. Ponownie może to mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach np. udowodnienia, że jeden z małżonków nie tylko nie przyczynił się do powstania majątku wspólnego, ale majątek ten wręcz trwonił.

Oczywiście sąd w sprawie o podział majątku zbada również sprawę nakładów czy wydatków poczynionych na majątek wspólny z majątku osobistego każdego z małżonków np. darowizny otrzymanej przez jednego z małżonków a spożytkowanej na podniesienie wartości wspólnej nieruchomości.

WAŻNE!

Sąd w sprawie o podział majątku wspólnego dokonuje podziału jedynie aktywów, a nie pasywów. Dokonany przez sąd podział majątku wspólnego pozostanie zatem bez wpływu np. na łączący nadal byłych małżonków kredyt hipoteczny. W tym zakresie należy podjąć odrębne decyzje np. przepisać kredyt tylko na jednego z małżonków bądź podjąć w tym zakresie stosowne porozumienie.

 

podział majątku